Regulament Tombola Taste of Belgium August 2022

Regulament Tombola Taste of Belgium August 2022

 

Taste of Belgium
Vindem Ieftin SRL
Sediu Social: STR. PRINCIPALĂ NR. 264, CAMERA 2, COD POȘTAL 117102, SAT URLUENI, COM. BÂRLA, JUD. ARGEȘ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Tombola Taste of Belgium August 2022”

1 ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL
(1) Campania este organizată şi desfăşurată de Vindem Ieftin SRL, cu sediul social în STR. PRINCIPALĂ NR. 264, CAMERA 2, COD POȘTAL 117102, SAT URLUENI, COM. BÂRLA, JUD. ARGEȘ , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/1370/2020 , numită în cele ce urmează “Organizatorul”.(2) Campania se desfăşoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanţii.
(3) Regulamentul se pune la dispoziţia, oricărei persoane interesate, în mod gratuit, trimiţând o solicitare scrisă la sediul Organizatorului cu menţiunea pentru Campania „Tombola Taste of Belgium August 2022”. Regulamentul oficial de campanie fiind publicat pe pagina de campanie.(4) Participanţii la Campanie se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Campanie, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. În cazul in care, pe parcursul derulării Campaniei, Organizatorul se confruntă cu situaţii neprevăzute legate de sistemul de participare la Campanie, acesta îşi rezervă dreptul să anuleze şi/sau să prelungească perioada de derulare a acesteia şi/sau să modifice modalitatea de acordare a premiilor, fără o notificare prealabilă a acestor modificări.

(6) Participarea la Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
(1) Campania este organizată pe teritoriul României şi se desfăşoară în perioada 04.08.2022-09.08.2022, ora 23:59, urmând ca extragerea să aibă loc după procesarea tuturor inscrierilor in concurs, respectiv pe data de 20.08.2022, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(2) După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.
(4) Premiul care nu va putea fi livrat câştigătorului din motive independente de Organizator până la data de 10.09.2022 nu va mai fi datorat de Organizator, iar câştigătorul îşi pierde drepturile rezultate aceasta calitate. Într-o atare situaţie, Organizatorul va putea proceda la realizarea unei noi extrageri ce ar urma să aibă loc la o dată anunţată de către Organizator.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La Campanie pot participa toate persoanele cu varsta peste 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în România, şi care, pe durata de desfăşurare a Campaniei, urmează procedura descrisă la art. 4.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotională angajaţii Organizatorului, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, fraţi/surori, soţ/soţie).

4. PROCEDURA CAMPANIEI
(1) Participantul trebuie sa achiziționeze cel puțin un produs de la food truck-ul Taste of Belgium din incinta festivalului Untold 2022. În urma achizitionarii va primi un bon fiscal. Va introduce numărul bonului fiscal, data bonului fiscal, nume, prenume, email și numar de telefon pe siteul Organizatorului pe link-ul https://tasteofbelgium.ro/untold-2022/.
(2) Participantul este de acord, ca la solicitarea Organizatorului să comunice următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, localitate, adresa unde locuieşte permanent în mod legal şi numărul de telefon la care poate fi contactat Participantul.

(3) Tragerea la sorţi va avea loc pe data de 10.09.2022 ora 12:00. Extragerea câştigătorilor se va realiza la sediul organizatorului, prin intermediul unui aplicaţii de extragere aleatoriu, random.org ) a numelor celor care au respectat pasii CONCURSULUI.
(5) Validarea câstigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament. Câstigătorul premiului va fi contactat telefonic în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data câstigului.

(6) Revendicarea premiului se face prin confirmarea comenzii. Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

5. PREMIILE
(1) A,B,C
(2) În cazul în care câştigătorul nu colaborează cu Organizatorul în vederea primirii şi acceptării premiului, sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate să-l descalifice.

6. TAXE ŞI IMPOZITE
(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câştigători va fi reţinut, declarat şi virat către autorităţile fiscale de către Organizator, conform legislaţiei aplicabile în vigoare. (2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligati să il reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform legislaţiei în materie.. Orice alte taxe şi impozite ce provin din predarea premiului către câştigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autorităţile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligaţiilor de plată aferente impozitului pe premii.

7. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea premiului corespunzător Campaniei poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul participanţilor referitor la faptul că numele orice alte informatii referitoare la campanie pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la Campanie le furnizează despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Campanie.
(2) Participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, printre care:
– dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
– dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
– dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
– Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.
Numele participanţilor şi a câştigătorului vor putea fi făcute publice pe pagina de socializare Facebook a Organizatorului precum şi pe orice alte domenii denunţate sau controlate de către Organizator.
(3) Pentru exercitarea drepturilor arătate mai înainte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată Organizatorului, la adresa menţionată anterior.
(4) Participanţii pot alege să îşi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informaţii despre produsele comercializate de Organizator şi despre acţiuni viitoare desfăşurate de acesta.

9. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.
(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către Participanţii la Campanie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

10. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ
(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promoţională se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă de la sediul Organizatorului.
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Top Img back to top